Matemaatiliste oskuste areng

Matemaatiliste oskuste eakohasest arengust mahajäämuse korral vajavad individuaalset
jõukohastamist arvutamise, mõõtmise ja arvuridade järjestusega seotud valdkonnad:
 matemaatikas, keemias, füüsikas;
 kunsti- ja tööõpetuses;
 ajaloos jne.
Arendatavad oskused, mis läbivad kõiki õppeaineid
 Orienteerumine ruumis ja ajas, ruumi- ning ajataju arendamine.
 Toimingud kogumitega (ühendamine, eraldamine, võrdlemine).
 Loendamine.
 Kogumi, arvu ja numbri seostamine.
 Võrduste koostamine ja lahendamine, sh objektide, sümbolite ja skeemide abil.
 Tekstide ja võrduste sobitamine.
 Matemaatiliste tekstide mõistmine, sh ülesandes esitatud ja sisu kohta esitatud küsimuste eristamine.
 Mõõtmine.
 Arvutamis- ja lahendamisalgoritmide kasutamine.
 Individuaalsete abimaterjalide (nn „tarkvara”-kogumikud, ajatelg jne) koostamine,
täiendamine ja kasutamine.
Soovitatavaid võtteid individuaalseks arendustööks
 Motoorika arendamine – pusled, plaksumängud, sõrmevingerdused, tööd plastiliiniga jm.
 Numeraalse töömälu mahu arendamine (järjest pikemate arvuridade järele kordamine).
 Kogumite-arvude-numbrite seoste tutvustamine läbi eluliste situatsioonide,
õpetatava seostamine lapse kogemustega.
 Pildi joonistamine/värvimine numbrite ühendamise teel või arvutamistehtele vastavalt.
 Baasoskuste arendamine, seoste leidmine (loendamine, võrdlemine, liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), ka pildimaterjali abil.
 Erinevate arvutamisstrateegiate tutvustamine, soodustades lapsele individuaalselt sobivate leidmist ja kasutamist.
 Arvutamise õigsuse ja peastarvutamise kiiruse arendamine enesekontrollivõimalusega arvutimänge kasutades.
 Matemaatilise loogika arendamine probleem- ja nuputamisülesandeid kasutades ning erinevaid lahendamisvariante leides või tutvustades.
 Õppematerjali näitlikustamine – illustratsioonid, skeemid, üheselt mõistetavad sümbolid. Soovitatav on kasutada verbaalset lisaselgitust ülesannetes väljendatud situatsioonide mõistmiseks.
 Kindlustada tööjuhendi ja lahendamiskäigu täpne mõistmine. Esitada ülesande lahenduskäik ainealasele algoritmile toetudes ”väikeste sammude” kaupa.
 Ainealaste oskussõnade (sh mõõtude nimetused) tundmine. Koostada abimaterjal, milles sõnad esitada koos kasutusvariantidega.
 Ainematerjali omandamiseks seoste tutvustamine (näit. arvurida, korrutustabel, ajatelg, mõõtmine), seostada õpitav materjal teistes ainetes õpitavaga. Toetada matemaatiliste oskuste arengut funktsionaalse lugemisoskuse abil.
 Enesekontrolli arendamine tööjuhendi meenutamise (mida oli vaja teha) ja individuaalsete abivahendite kasutamise teel. Tegevuse sõnastamine protsessi käigus ja pärast sooritust.
 Arvutamisülesannete puhul eri ainete tundides individuaalsete abivahendite kasutamisele suunamine. Lapsele on vaja õpetada abi küsimist ja abivahendi kasutamist!
 Õpitu harjutamine või kinnistamine arvuti abil. Automaatset tagasisidet andvate mängulist ning interaktiivsust sisaldavate treeningprogrammide kasutamine.
 Arvutamisoskuse, mälu ja reageerimise treenimine pranglimise abil.
 Arvutamist ja loogikat arendavate strateegiliste lauamängude (”Aeg maha!”, ”Elu on selline” jne) kasutamine.

(“Lapse arengu, oskuste ja tunnetusprotsesside mõju õppimisele. Nõuandeid individuaalseks arendustööks.” 2013, Erg, L., Kontor, A.)