Taju

Taju nõrkuse mõju õppimisele Individuaalne jõukohastamine on vajalik kõikides õppeainetes järgmistest tunnustest lähtuvalt.Lugemine ja kirjutamine: lähedase kirjapildiga tähtede segistamine; lähedase kõla või […]

Matemaatiliste oskuste areng

Matemaatiliste oskuste eakohasest arengust mahajäämuse korral vajavad individuaalset jõukohastamist arvutamise, mõõtmise ja arvuridade järjestusega seotud valdkonnad:  matemaatikas, keemias, füüsikas;  kunsti- […]

Verbaalne areng

Verbaalse arengu eakohasest tasemest mahajäämuse korral vajavad õppematerjalid individuaalset jõukohastamist kõikides õppeainetes. Eriline tähelepanu on vaja pöörata järgmistele valdkondadele:  tööjuhenditest arusaamine; […]